maanantai 6. maaliskuuta 2017

Uusia avauksia mikro- ja pk-yritysten työelämän kehittämiseen ESR-rahoituksella


Valtakunnallisessa ESR toimenpidekokonaisuudessa Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä aloittaa vuonna 2017 kahdeksan uutta hanketta.

Pitkään jatkunut haastava taloustilanne näkyy mikro- ja pk-yritysten toiminnassa, tavoitteissa ja strategioissa sekä heijastuu alenevana tuottavuutena, kun tutkimus, kehitys ja innovaatio -toiminta hiipuu tai pysähtyy. Aktiivisen tuottavuuden kehittämisen ja laajentamisen sekä työntekijöiden hyvinvoinnin vahvistamisen toimenpiteisiin tarvitaankin tässä tilanteessa uusia innovatiivisia avauksia. Pienten yritysten heikommat taloudelliset ja aikaresurssit vaativat fokusoimaan kehitystarpeita ja -mahdollisuuksia. Kehittämistoiminnalta edellytetään entistä tehokkaampaa kohdentumista ja tuotantoon integroituja, ketteriä ja yrityskohtaisesti räätälöitäviä menettelyjä.

 

Fokuksessa maatalousyrittäjät
DIDIVE – Dialogia, digitalisaatiota ja verkostoyhteistyötä maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin tukemiseksi -hankkeessa kehitetään maatalousyrittäjien työhyvinvointia hyödyntäen toimintatapoja, jotka ovat muilla toimialoilla jo osoittautuneet tehokkaiksi keinoiksi tuettaessa samanaikaisesti työhyvinvointia ja yrityksen tuloksellisuutta. Pääteemoja ovat dialoginen, yhteistoiminnallinen kehittäminen ja johtaminen, digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen sekä verkostoyhteistyö. Kehittämistyötä toteutetaan yrityskohtaisina kehittämistapaamisina sekä alueellisten ja valtakunnallisten työpajojen sarjana. Hanketta toteuttavat Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Pienten yritysten iskukyky kuntoon
 
PISKU – Pienikin iskussa -hankkeen tavoitteena on mikro- ja pk-yritysten tuottavuuden ja henkilöstön työhyvinvoinnin yhtäaikainen kehittäminen muokkaamalla yhteistoiminnallisesti työn tekemisen tapoja verkostomaiseksi, digitaaliseksi ja yritysten eri henkilöstöryhmien osaamista aktivoivaksi. Osaaminen ei asu vain johtamisessa, vaan koko henkilöstön panos on saatava aikaisempaa paremmin käyttöön. Omaehtoinen työn muotoilu on uusi näkökulma, joka yhdistää työn hallinnan ja kehittämisen työhyvinvointiin. Työn muotoilun sekä työhyvinvoinnin hyvien käytäntöjen jakamisen lisäksi toimintaa ja yhteistyötä edistävän alustan avulla hanke tukee mukana olevia mikro- ja pk-yrityksiä verkostoitumisessa ja yhteistyön lisäämisessä. Hanketta toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto ja Vaasan yliopisto.

 
Sote-uudistus tulee – oletko valmis?

SoteNavi - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushankkeessa luodaan alueellisia ja valtakunnallisia verkostoja, kehitetään monipuolista osaamista sote-alan yrityksissä ja järjestöissä sekä mahdollistetaan yhteistyö erilaisten yritysten kesken. Kaksivuotinen hanke pureutuu myös sote-rakenneuudistuksen haasteisiin ja tarjoaa navigointiapua yrityksille ja järjestöille tulevassa SOTE-palvelujärjestelmän uudistuksessa.

Hankkeessa syntyy digitaalinen navigaattori, joka sisältää yrityksille ja järjestöille välineitä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämiseen. Tällaisia välineitä ovat esimerkiksi uudenlaiset laadukkaat palvelut, yhteistyöverkostot yritysten ja järjestöjen kesken alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä osaamista lisäävä valmennuspaketti. Hanketta toteuttavat Turun ja Tampereen ammattikorkeakoulut, Etelä-Pohjanmaan terveysteknologian kehittämiskeskus ry ja Opintokeskus Sivis.

 
Tuottavuutta pk-yritysten rekrytointia, osaamista ja uudistumiskyvykkyyttä kehittämällä

OsaavaPK – Tuottavuutta pk-yritysten rekrytointia, osaamista ja uudistumiskyvykkyyttä kehittämällä -hankkeen tavoitteena on tuottaa käytännön ratkaisuja siihen, kuinka pk-yritykset voivat hyödyntää uusia ja tuottavampia rekrytointikäytäntöjä sekä osaamisen ja oppimisen kehittämisen malleja. Nämä ratkaisut kehittävät yritysten tuloksellisuutta, tuottavuutta ja hyvinvointia. Avaintoimenpiteitä ovat yrityskohtaiset alkukartoitukset ja niiden pohjalta toteutettavat ryhmäkohtaiset kehittämistyöpajat: rekrytoinnin väylät ja välineet, urakehitys ja osaamisen kehittäminen sekä uudistumiskyvykkyys. Lisäksi hankkeessa toteutetaan yritysklinikoita, joiden tarkoituksena on varmistaa ryhmäkohtaisten kehittämistyöpajojen sisältöjen vieminen yritysten arkeen. Hanketta toteuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos ja Lappeenrannan teknillisen yliopisto.

Hot Potato – digitalisaation ja työhyvinvoinnin kuumat perunat
Pienessä yrityksessä on vaikeaa tunnistaa suuresta palveluvalikoimasta juuri niitä toimenpiteitä tai työkaluja, jotka parhaiten auttaisivat sitä akuutissa tilanteessa. Tässä tilanteessa avainasia on tunnistaa ne työprosessien ja liiketoiminnan kehityskohteet (”Hot Potatoes”), joiden toteuttaminen tai pilotointi nopeasti ja onnistuneesti on tosiasiassa mahdollista pk-yrityksen käytössä olevilla resursseilla.

Hot Potato -hanke nostaa esiin digitalisaation ja työhyvinvoinnin ”kuumat perunat” yrityksissä. Hankkeen tavoitteena on aikaansaada osuvampi ja vaikuttavampi muutoshaasteiden ratkaisumalli pk-yrityksiin. Nopeiden kokeilujen ja kehityssalkkumallin tavoitteena on innostaa ja motivoida yritysten henkilöstö ja johto yhteistoiminnalliseen kokeilukulttuuria hyödyntävään pitkäjänteiseen, systemaattiseen ja mielekkäällä tavalla kohdennettuun kehitystyöhön. Tuottavuuden kasvua ja työhyvinvoinnin vahvistumista tavoitellaan hyödyntämällä kehityksen vipuvarsina digitalisaatiota, pelillistämistä ja tietojohtamista. Tulokset suhteutetaan pk-yrityksen nykytilanteeseen ja muutoskykyyn: pienikin muutos voi olla tärkeä ensimmäinen askel. Ilman tietoa toimivista ja ei-toimivista ratkaisuista ei voi ottaa kehitysaskelia oikeaan suuntaan. Hot Potato-hanketta toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu Oy ja Turun yliopisto.

 

Tuottavuutta ja työhyvinvointia logistiikkatyön digitalisaatiolla
Logistiikka- ja erityisesti varastotoiminnoissa on käynnissä voimakas työtehtävien ja työvoiman käytön muutosprosessi, joka vaikuttaa yrityksen kaikkeen toimintaan. TuotTo – Tuottavat toimintamallit -hankkeessa keskitytään erityisesti mikro- ja pk-yritysten logistiikkatoimintojen digitalisaation tukemiseen kehittämällä työtä ja työprosesseja sekä lisäämällä yksilön ja työyhteisön voimavaroja muutoksessa. Keskeisenä lähtökohtana on yksilöiden tukeminen muutoksessa: heidän tarpeidensa tunnistaminen sekä heidän osallistumisensa tukeminen niin työnsä, työprosessien kuin koko yrityksenkin kehittämiseen.

Kehittämishankkeen yhteistyöyrityksiksi haetaan mikro- ja pk-yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään tulevaisuuden työtä alan murroksessa. Yrityksiä tuetaan arvioimaan nykytilanteensa mm. työhyvinvoinnin, työ- ja toimintaympäristön, tuottavuuden sekä digi-valmiuksiensa näkökulmista, ja laatimaan sen pohjalta kehittämissuunnitelman. Yritykset saavat tukea myös kehittämissuunnitelman toteuttamiseen. Hanketta toteuttavat TTS Työtehoseura, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, TIEKE ja Työterveyslaitos.

Raksavirtaa laittaa työmaan virtaamaan
Raksavirtaa - Virtauttamalla tuottavaa hyvinvointia korjausrakennustyömaille -hankkeen päätavoitteena on tehostaa korjausrakennustyömaiden toimivuutta ja turvallisuutta, alan yritysten työn tuottavuutta ja työntekijöiden työssä jaksamista. Pääfokus on aliurakointia tekevissä mikro- ja pk-yrityksissä.

Aliurakoitsijoiden eli eri yritysten työntekijöiden koordinointi yhteisellä rakennustyömaalla on haasteellista. Huonosti aikataulutettu tai muuten heikosti suunniteltu kokonaisuus aiheuttaa haittaa sekä työn onnistumiselle ja toteutuksen nopeudelle että pää- ja aliurakoitsijoiden tuottavuudelle ja työntekijöiden työhyvinvoinnille ja työturvallisuudelle.

Hankkeessa kehitetään rakennustyömaan toimintaa Lean-ajattelun mukaisesti ja luodaan nykytilanteen analyysin ja verkostoyhteistyön pohjalta virtautetun työmaan muunneltavissa oleva malli, joka testataan työmailla. Hanketta toteuttavat TTS Työtehoseura ja Tampereen teknillinen yliopisto TTY. Mukana kumppaneina ovat Rakennusteollisuus ry, Rakennusliitto ry sekä Consti Oy.

Mallia soveltamalla saadaan korjausrakennustyömaille paljon etuja: työmaan toiminta nopeutuu, keskeneräinen tuotanto vähenee, ongelmakohdat tulevat esiin ajoissa, tuotanto on aikataulullisesti ennustettavaa ja siten kaikkien toiminta tehostuu. Logistiikka perustuu tarpeen mukaiseen ja hyvin aikataulutettuihin toimituksiin, mikä mahdollistaa siistimmän ja turvallisemman työpaikan. Materiaalien tarve on myös hallinnassa eikä työmaa tuota ylimääräistä jätettä.

Kevyesti kasvuun –hanke kutsuu mikro- ja pk-yrityksiä oman toiminnan kehittämiseen nopeiden kokeilujen avulla

Kevyesti kasvuun – Yrityksen sisäisellä Startup –ajattelulla kohti kokeilevaa ja tuottavaa työelämää– hankkeessa kehitetään innovointia ja yrityksen toimintaa yhdessä johdon, työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Lähikehittämisen avulla yritysten toimintaan tuodaan Lean Startup -ajattelu- ja toimintamalli, jossa rakennetaan yhteinen visio tai innovaatio sekä arvioidaan, analysoidaan ja opitaan prosessitoteutuksen onnistumista yhdessä. Kun tehdään nopeita kokeiluja eri osa-alueilla ja mitataan heti kokeilun vaikuttavuutta, osallistuja saa konkreettista näyttöä kehittämisen hyödyistä.

Lean Startup -prosessissa yritys ottaa hallittuja pieniä riskejä ja oppii niistä testaamalla nopeasti ideoiden toimivuutta käytännössä. Toimenpiteet kohdistuvat erityisesti tiimityöhön, vastuunjakoon ja tehokkaaseen matalan kynnyksen resurssien käyttöön myös yrityksen ulkopuolelta. Hankkeen kohderyhmänä ovat yritykset, jotka tuottavat palveluita, valmistava teollisuus (joka haluaa tuottaa palvelua tuotteen ympärille), sekä logistiikka-alan yritykset. Hanketta toteuttavat TTY-säätiö, osatoteuttajina Turun ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto


Lisätietoja hankkeista Rakennerahastotietopalvelusta: https://www.eura2014.fi/rrtiepa/

 

 

tiistai 24. tammikuuta 2017

Työhyvinvointiin satsattu euro tuo jopa kuusi takaisin

Hyvinvoiva ja tehokkaasti toimiva työyhteisö rakennetaan neljän peruspilarin varaan. Niiden kestävyyden voit maksimoida Kehittämispolku-testin avulla.
Kehittämispolku-testi on valmisteltu Työelämä 2020 -hankkeessa työelämätoimijoiden yhteistyönä. Se perustuu työelämästrategian ajatukseen työelämän laadun ja tuottavuuden yhtäaikaisesta kehittämisestä.
 
Seuraavan linkin takaa löytyy askeleet kohti parempaa työpaikkaa. Lähde mukaan!  http://www.eurostaviis.fi/eurostaviis

 
 
 
 
 

keskiviikko 18. tammikuuta 2017

Työntekijälähtöisen kulttuurin luotsaajan opas on julkistettu


Johtotähti – Työntekijälähtöisen kulttuurin luotsaajan opas koostuu nettisivustosta ja sitä tukevasta pdf-julkaisusta. Opas perustuu Ketterä HR –hankkeessa tehtyihin havaintoihin, joiden mukaan yrityksen kasvua voi tukea työntekijälähtöisellä johtamisella, jossa korostuu tavoite olla alan ammattilaisille paras mahdollinen työpaikka. Työntekijälähtöisyys edistää työpaikan kehittymis- ja uudistumiskykyä ja vaikuttaa myös tulokseen. Toimivampi työarki syntyy pohtimalla henkilöstökäytännöt uusiksi työntekijöiden näkökulmasta ja yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Tällaiseen työpaikkaan työntekijä myös sitoutuu. Työntekijälähtöisillä työpaikoilla avoimuus ja luottamus eivät jää sanahelinäksi, vaan ne heijastuvat kaikkeen tekemiseen. Oppaassa vinkataan, miten esimerkiksi osaamisen kehittämistä ja työn johtamista voi uudistaa palvelemaan paremmin työssä onnistumista. Lisäksi pohditaan esimerkiksi sitä, miten rekrytoinneissa voidaan onnistua entistä paremmin.

Linkki oppaaseen www.ttl.fi/johtotahti
 
KetteräHR-hanke on saanut rahoitusta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä –kehittämisohjelmasta, jota koordinoi Hämeen ELY-keskus.

 
Yhteyshenkilönä toimii:
Minna Janhonen
Työterveyslaitos
PL 40
00251 Helsinki, Finland
Puh. 043- 824 3391
@minnajanhonen
 
 
 

 

maanantai 12. joulukuuta 2016

Ajankohtaista työhyvinvoinnin johtamisesta ja osaamisesta hoiva-alalla

Hoiva2015 -Virettä firmaan -hankkeen uudet www-sivut on avattu osoitteessa virettafirmaan.fi. Sivustolle kootaan yhdessä osallistuvien yritysten kanssa kehitettäviä toimintamalleja sekä työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen liittyviin kokonaisuuksiin. Sivustolta löytyy myös työntekijöille asiaa omien elintapojen ja hyvinvoinnin edistämiseen (Oma vire haltuun). Tämä Oma vire haltuun -osio on nyt käyttövalmiina. Sivulta löydät käytännönläheisiä vinkkejä mm. ravitsemukseen ja valmiita liikuntaohjelmia. Tervetuloa tutustumaan!


Hankkeessa on valmistunut uusi osaamiseen liittyvä opas:

 Yhteyshenkilönä toimii:

Jaana Ukonaho
projektipäällikkö
Työkyvyn ja osaamisen johtamisella hyvinvointia ja

tuottavuutta Hoiva-alan pk-yrityksiin
Liikuntaklinikka

Puh. 0503125755
Albertinkatu 18A, 90100 Oulu
www.odl.fi

tiistai 29. marraskuuta 2016

Mitä kuuluu järjestötyöpaikkojen työelämän laadulle?


Järjestötyössä viihtyvät ne, joille järjestötyö sopii, kuulee usein sanottavan. Vähemmän kuitenkin pysähdytään miettimään, mikä järjestötyölle on oikeastaan tyypillistä. Tutkimustulosten mukaan järjestötyöntekijöiden arvioima työelämän laatu on yksityisellä ja julkisella sektorilla työskentelevien arvioita alhaisempi (Ruuskanen ym. 2013). Koettua laatua heikentävät työhön liittyvä epävarmuus ja epäsäännölliset työajat. Epävarmuuden syyt löytyvät usein työn projektiluonteesta ja rahoituspohjasta. Työaikoihin liittyviä ongelmia on puolestaan erityisesti niillä henkilöillä, jotka toimivat jäsenistörajapinnassa ja matkustelevat paljon, jolloin töitä joudutaan tekemään iltaisin ja viikonloppuisin. Kiire ja keskeytykset vaivaavat myös niitä, jotka tekevät työtään toimistossa ja toimistotyöaikana.

Lähes jokainen tuoreen SOSTEn Järjestöbarometrin 2016 vastaaja arvioi järjestössä olevan käynnissä muutoksia. Vaikka Järjestöbarometri on kohdistettu sosiaali- ja terveysalan järjestöihin, tilanne on sama muillakin aloilla. Monet sekä toimintaympäristön että järjestön sisäistä toimintaa koskevista muutoksista heijastuvat myös työhyvinvoinnin kysymyksiin. Esimerkiksi tulevaisuuden osaamisvaatimuksia ja henkilöstön osaamisen kehittämistä pohditaan monissa järjestöissä. 
Työhyvinvoinnista puhuttaessa kiinnitetään usein huomio vain työpahoinvointiin, kuten työssä koettuun stressiin. Työhyvinvoinnissa on kuitenkin kyse kokonaisuudesta, johon liittyy paljon myönteisiä puolia. Järjestöissä työskentelevät arvostavat esimerkiksi työn merkityksellisyyttä, työhönsä liittyvää autonomiaa sekä sitä, että pääsevät hyödyntämään monipuolisesti omaa osaamistaan. Jokaiseen työhön liittyy omanlaisiaan kuormitustekijöitä, mutta silloin voidaan hyvin, kun kuormitustekijät ovat hallinnassa ja työn myönteisiä puolia muistetaan pitää yllä.
Muutoksiin vastaaminen ja laadukkaaksi koettu järjestötyö edellyttävät, että järjestöissä kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota työhyvinvoinnin tukemiseen. Työyhteisössä voidaan miettiä, mitkä juuri meidän työssä ja työpaikassamme ovat asioita, joita voisi lähteä kehittämään. Pitäisikö yhteistyötä tiivistää? Onko matkatöiden määrää ja niistä palautumista syytä tarkastella uudelleen? Entä miten työ on muuttunut ja vaatiiko oma osaaminen päivittämistä, jotta työtä voisi tehdä sujuvammin?
Opintokeskus Siviksessa on ollut keväästä 2015 lähtien käynnissä järjestötyöpaikkojen ESR-rahoitteinen työhyvinvointihanke. Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä -hankkeessa mukana olevat järjestöorganisaatiot ovat valinneet kehittämiskohteikseen esimerkiksi osaamisen tunnistamisen ja jakamisen työyhteisössä, tiimien välisen yhteisyön edistämisen sekä perehdytyskäytäntöjen kehittämisen. Millaisen työhyvinvointiteon teidän työpaikkanne voi tehdä vuonna 2017? 

Heidi Ristolainen
Projektipäällikkö, Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä -hanke
Opintokeskus Sivis
email. heidi.ristolainen@ok-sivis.fi
p. 040 738 1702
keskiviikko 9. marraskuuta 2016

Kahdeksan hanketta rahoitusneuvotteluun

Koordinaatiohankkeen ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan 7.11.2016 Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksikön  rahoitettavaksi esittämät hankkeet 15.9.2016 päättyneestä valtakunnallisesta hausta. Haussa haettiin hankkeita, missä toimenpiteet kohdistuvat mikro- ja pk-yritysten tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Hankkeisiin tällä kierroksella jaettava rahamäärä on n. 3M€.

Hankkeet, joiden osalta rahoitusneuvottelut jatkuvat ovat seuraavat:

1.Hot potato

2.Pienikin iskussa - Työhyvinvoinnin vuosikellosta aineksia hyvään tulokseen

3.Kevyesti kasvuun - Yrityksen sisäisellä Startuup -ajattelulla kohti kokeilevaan ja tuottavaa työelämää

4.Raksavirtaa - Tuotannon virtautuksesta tuottavaa hyvinvointia korjausrakennustyömaalle

5.Tuottavuutta pk-yritysten rekrytointia, osaamista ja uudistumiskyvykkyyttä kehittämällä

6.DIDIVE - Dialogia, digitalisaatiota ja verkostoyhteistyötä maaseutuyrittäjien työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tueksi

7.SoteNavi - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke

8. TuotTo- Tuottavat Toimintamallit

Tavoitteena on, että rahoituspäätöksen saavat hankkeet pääsevät aloittamaan alkuvuonna 2017. Lisätietoja hankehausta johanna.jalonen@ely-keskus.fi

perjantai 16. syyskuuta 2016

Haku päättyi ja hankkeiden arviointi alkaa


15.9.2016 päättyneessä valtakunnallisten hankkeiden haussa saatiin 15 hakemusta. Niiden käsittelyt etenevät seuraavan aikataulun mukaisesti:


3.10.2016
Rahoitusyksikön kokous: yleiset arviointikriteerit
4.10. - 21.10.2016
Asiantuntijoiden kommentointiaika hankehakemuksista
27.10.2016
Rahoitusyksikön kokous: erityiset arviointikriteerit, ml. asiantuntijoiden kommentointien käsittely
7.11.2016
Koordinaatiohankkeen OHRY-kokous: rahoitettavaksi esitettävät hankkeet
 
 

 

perjantai 17. kesäkuuta 2016

KETTERÄHR- hankkeen valtakunnallinen työpajakiertue jatkuu syksyllä


Työterveyslaitoksen toteuttama KetteräHR –hankkeen henkilöstöjohtamisen työpajakiertue jatkuu syksyllä. Tilaisuus on suunnattu kasvuyrityksille ja kasvuhakuisille startupeille. Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan hyvästä henkilöstöjohtamisesta kasvuyrityksissä sekä verkostoitumaan muiden yrittäjien ja henkilöstöjohtajien kanssa.

Tutustu kiertueen aikatauluihin http://bit.ly/1XYRpOi  ja ilmoittaudu mukaan www.ttl.fi/ketteraHRperjantai 3. kesäkuuta 2016

Ideoista hankehakuun


Haussa saapui yhteensä 61 hankeideaa. Yksitoista ideaa sai vihreää valoa, 23 ideaa keltaista valoa ja loput punaista valoa.  Vihreää tai keltaista valoa saaneet ideat hakivat tukea yhteensä 13,4 miljoonaa euroa. Jaossa tukea on tänä vuonna noin kaksi miljoonaa euroa, joten karsinta tulee olemaan kova. Ensisijaisesti odotamme hakemuksia vihreää valoa saaneilta tai sellaisilta keltaista valoa saaneilta, joissa katsotaan olevan potentiaalia, kun se yhdistyy toisen idean kanssa. Keltainen tai punainen valo ei estä hakemasta rahoitusta varsinaisessa haussa. 

Aikaisemmissa hauissa olemme huomanneet, että horisontaalisten tavoitteiden huomioiminen on hakemuksissa vähäistä. Tähän kannattaa panostaa, sillä ne lisäävät merkittävästi hakemuksen saamaa pistemäärää. Varsinaisessa haussa tullaan pisteyttämään myös muutamia hakukohtaisia painotuksia, joten niihinkin kannattaa panostaa.
 
 

Haussa pisteytettävät painotukset ovat seuraavat :

·         Hankkeen toimenpiteet kohdentuvat mikro- ja pk-yrityksiin, ml. yksinyrittäjät.
·         Toimenpiteisiin osallistetaan niin yrityksen johto kuin henkilöstö.
·         Hanke aktivoi yrityksiä pitkäjänteiseen kehittämiseen.
·         Hankkeessa on riittävä ja osaava resursointi sekä konsortio.
·         Hankkeen tuotokset ovat helposti monistettavissa ja levitettävissä.

Hakijan ohjetta on päivitetty yllä olevien painotusten osalta.  
Haku on auki EURA2014- järjestelmässä ajalla 1.6.- 15.9.2016 välisenä aikana.

maanantai 2. toukokuuta 2016

Ideahaku tuotti 61 aihiota hankehakuun

Vuoden 2016 valtakunnallisten ESR-hankkeiden ideahaku päättyi 29.4.2016 Saimme kaikkiaan 61 ideaa arvioitavaksi. Seuraavassa vaiheessa ajalla 3.5.- 16.5.2016 ideoista kerätään palautetta 75 asiantuntijalta ELY-keskuksista, TE-toimistoista sekä koordinaatiohankkeen ohjausryhmän jäseniltä. Tämän jälkeen Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksikkö käsittelee tulleet palautteet ideoista ja koostaa niistä yhteenvedon ohjausryhmän kokoukseen 25.5.2016. Kaikille hankeidean jättäneille tullaan antamaan kirjallinen palaute touko-kesäkuun alkuviikkojen aikana.

Varsinainen hankehaku EURA2014-järjestelmässä avautuu ajalle 1.6.-15.9.2016. Haku on mahdollinen vaikkei ideahaussa olisikaan jättänyt hankeaihiota arvioitavaksi.